کورتاس عرق بهارنارنج ۴۱۰‌گرم

£2.95
در بسیاری از دسرهای ایرانی استفاده می شود. همچنین برای درمان دردهای معده و قلب در خاورمیانه استفاده می شود.